Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1./15/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3.  Darba ņēmēju,  uzņēmumu  un uzņēmēju pielāgošanās  pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Projekts „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr. 7.3.1.0/16/I/001

VDI

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

 

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 

NVA

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

 

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

 

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1./16/I/001

SIVA

Pasākums 9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana

 

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas  pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001

VDEĀVK

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2./15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 405 920

49 324 265

43 498 296

34 584 040

31 521 472

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 918 345

-5 825 969

-8 914 256

-3 062 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67,7

-11,8

-20,5

-8,9

Atlīdzība, euro*

4 484 601

6 398 041

6 580 783

5 656 726

5 528 264

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

368

451,2

492,7

362,6

358,1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 015,1

1 164,3

1 096

1 277

1 286,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 843

-

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

13

12

12

-

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro*

-

601,9

698

698

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

13

12

12

-

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro*

-

601,9

698

698

-

 *Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

49 324 265

43 498 296

-5 825 969

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

49 324 265

43 498 296

-5 825 969

Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 114 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 114 amata vietas)

8 762 919

4 612 330

-4 150 589

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 117 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 118 amata vietas)

14 509 425

14 211 330

-298 095

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 48,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)

4 891 263

5 666 565

775 302

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 10,2 amata vietas)

923 105

1 341 008

417 903

Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 109,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 110,9 amata vietas)

10 011 270

7 479 303

-2 531 967

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 8,6 amata vietas)

5 997 836

2 392 136

-3 605 700

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 3,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 3,2 amata vietas)

146 735

282 569

135 834

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 22,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 22,8 amata vietas)

352 314

428 633

76 319

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)

472 005

507 448

35 443

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 6,5 amata vietas)

256 469

1 559 228

1 302 759

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

467 300

601 380

134 080

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

83 300

87 175

3 875

Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr. 7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)

2 450 324

1 932 947

-517 377

Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 14 amata vietas)

-

2 263 448

2 263 448

Projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas  pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 4,4 amata vietas)

-

132 796

132 796