Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1./15/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3.  Darba ņēmēju,  uzņēmumu  un uzņēmēju pielāgošanās  pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Projekts „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001

VDI

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

 

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

 

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

SIVA

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 593 757

26 210 906

49 324 265

42 306 676

30 967 133

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 617 149

23 113 359

-7 017 589

-11 339 543

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58,0

88,2

-14,2

-26,8

Atlīdzība, euro

2 156 767

3 152 789

6 398 041

5 759 813

4 875 653

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

200,7

275,5

451,2

393,1

339,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

895,5

953,7

1 164,3

1 201

1 184,1

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

-

13

13

13

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro*

-

-

601,9

604,1

303,2

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

-

13

13

13

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro*

-

-

601,9

604,1

303,2

*2019.gadā vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei un amata vietai (mēnesī) samazinās, ņemot vērā projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros īstenoto aktivitāšu intensitāti un atsevišķu projekta aktivitāšu noslēgšanos 2019.gada 1.un 3.ceturksnī.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

26 210 906

49 324 265

23 113 359

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 210 906

49 324 265

23 113 359

Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 114 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 114 amata vietas)

6 614 101

8 762 919

2 148 818

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 108 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 117 amata vietas)

14 509 425

14 509 425

-

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 44 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 48,5 amata vietas)

4 165 670

4 891 263

725 593

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 7,5 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 7,6 amata vietas)

833 910

923 105

89 195

Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 109,6 amata vietas)

-

10 011 270

10 011 270

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 7,6 amata vietas)

-

5 997 836

5 997 836

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 3,5 amata vietas)

-

146 735

146 735

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 22,3 amata vietas)

-

352 314

352 314

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 12,3 amata vietas)

-

472 005

472 005

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 6 amata vietas)

-

256 469

256 469

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 1,5 amata vietas)

-

467 300

467 300

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 2 amata vietas)

87 800

83 300

-4 500

Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 12,3 amata vietas)

-

2 450 324

2 450 324