Apakšprogrammas mērķis:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

īstenot ES struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3.  Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001

VDI

Prioritārais virziens 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

 

Ieguldījuma prioritāte 8.5. Darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi

 

Specifiskā atbalsta mērķis 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

 

Projekts Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

SIVA

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

 

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

SIVA

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2./15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 533 518

34 315 257

25 132 704

12 743 015

2 110 102

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 781 739

-9 182 553

-12 389 689

-10 632 913

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

-26,8

-49,3

-83,4

Atlīdzība, euro1

5 741 968

6 550 953

5 131 720

2 362 359

427 468

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

354,6

398,1

311

131

15,6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 322,8

1 369,9

1 366,3

1 502,8

2 283,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 344

-

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

8

0,6

1,8

-

-

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro1

1 093,9

930,6

1 507,7

-

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

8

0,6

1,8

-

-

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro1

1 093,9

930,6

1 507,7

-

-

Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 315 257

25 132 704

-9 182 553

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

34 315 257

25 132 704

-9 182 553

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 159 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 159 amata vietas)

12 678 672

9 721 209

-2 957 463

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 63,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 101,9 amata vietas)

6 505 413

9 978 403

3 472 990

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 10,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 12,3 amata vietas)

1 519 025

1 591 437

72 412

Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 96,9 amata vietas)

5 343 419

-

-5 343 419

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 9,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 9,3 amata vietas)

3 141 441

1 588 848

- 1 552 593

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 0,6 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 0,6 amata vietas)

148 168

89 725

-58 443

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 3,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 4,7 amata vietas)

49 325

97 533

48 208

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 13,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 3,7 amata vietas)

540 593

179 832

-360 761

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 5,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 5,5 amata vietas)

829 274

220 348

-608 926

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

98 700

82 059

-16 641

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

130 583

104 220

-26 363

Projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 18 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 11,8 amata vietas)

1 741 649

1 478 052

-263 597

Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 15 amata vietas)

1 587 957

-

-1 587 957

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001 īstenošana

1 038

1 038

-