Apakšprogrammas mērķis:

            sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

īstenot ES struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3.  Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001

VDI

Prioritārais virziens 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

 

Ieguldījuma prioritāte 8.5. Darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi

 

Specifiskā atbalsta mērķis 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

 

Projekts Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

SIVA

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2./15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

25 886 982

25 132 704

27 198 766

17 601 463

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-754 278

2 066 062

-9 597 303

-17 601 463

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,9

8,2

-35,3

-100,0

Atlīdzība, euro1

4 873 872

5 131 720

6 120 664

2 760 801

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

301,3

311

340,1

147,1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 330,9

1 366,3

1 498,7

1 564

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

700

-

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro1

1 214,2

1 507,7

1 141,1

-

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro1

1 214,2

1 507,7

1 141,1

-

-

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 132 704

27 198 766

2 066 062

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 132 704

27 198 766

2 066 062

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana, tajā skaitā nodrošinot budžeta uzturēšanas izdevumu transferta  pārskaitījumu 109 190 euro apmērā uz IZM (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 159 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 159 amata vietas)

9 721 209

4 961 117

-4 760 092

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana, tajā skaitā nodrošinot transferta pārskaitījumu 268 056 euro apmērā uz speciālā budžeta apakšprogrammas 04.01.00. “Valsts pensiju speciālais budžets” ieņēmumiem (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 101,9 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 125,9 amata vietas)

9 978 403

15 691 694

5 713 291

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana, tajā skaitā nodrošinot budžeta uzturēšanas izdevumu transferta pārskaitījumu 4 348 euro apmērā uz MK (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 10,8 amata vietas)

1 591 437

2 299 033

707 596

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 9,3 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 9,3 amata vietas)

1 588 848

1 537 462

-51 386

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 0,6 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 0,9 amata vietas)

89 725

187 857

98 132

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 4,7 amata vietas)

97 533

-

-97 533

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 3,7 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 14,6 amata vietas)

179 832

478 529

298 697

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 5,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 4,1 amata vietas)

220 348

212 708

-7 640

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

82 059

70 087

-11 972

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

104 220

121 721

17 501

Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 11,8 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 11,8 amata vietas)

1 478 052

1 637 520

159 468

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001 īstenošana

1 038

1 038

-