Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, kā arī ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešanai;
  2. 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta ieviešanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 211 589

5 503 672

2 551 372

4 606 769

5 684 168

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-707 917

-2 952 300

2 055 397

1 077 399

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,4

-53,6

80,6

23,4

Atlīdzība, euro

-

-

49 360

49 358

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

4 113

4 113

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 503 672

2 551 372

-2 952 300

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 503 672

2 551 372

-2 952 300

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

5 503 672

2 373 464

-3 130 208

3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanai

-

177 908

177 908