Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  • 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 886 805

6 211 589

5 503 672

5 458 989

5 451 475

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 675 216

-707 917

-44 683

-7 514

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37,2

-11,4

-0,8

-0,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 211 589

5 503 672

-707 917

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 211 589

5 503 672

-707 917

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

6 211 589

5 503 672

-707 917