Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda  līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  • 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

67 437

-

6 211 589

5 503 672

5 458 989

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67 437

6 211 589

-707 917

-44 683

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-11,4

-0,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

-

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 211 589

6 211 589

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

6 211 589

6 211 589

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

-

6 211 589

6 211 589