Apakšprogrammas mērķis:

radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, kā arī ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

124 502

2 633 179

5 785 152

6 861 711

7 113 658

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 508 677

3 151 973

1 076 559

251 947

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 015,0

119,7

18,6

3,7

Atlīdzība, euro

39 472

49 358

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 289

4 113

×

×

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 633 179

5 785 152

3 151 973

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 633 179

5 785 152

3 151 973

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

2 436 910

5 785 152

3 348 242

3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanai

196 269

-

-196 269