Apakšprogrammas mērķis:

radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu.

Galvenās aktivitātes:

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 613 176

5 785 152

14 236 519

11 143 446

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 171 976

8 451 367

-3 093 073

-11 143 446

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

121,4

146,1

-21,7

-100,0

Atlīdzība, euro

49 355

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4113

-

-

-

-

                                                        

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 785 152

14 236 519

8 451 367

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 785 152

14 236 519

8 451 367

Izdevumi 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

5 785 152

14 236 519

8 451 367