Apakšprogrammas mērķis:

 • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta “Justīcija attīstībai” īstenošana:
  • Tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana. Tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību;
  • Saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības. Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti; nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā; nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm;
  • Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, tai skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas. Darbības ietvaros tiks izstrādāts "Apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns", kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā. Lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa. Novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa;
  • Profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana. Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus;
  • Kompetenču modeļa izstrāde. Darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai;
  • Mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana, kā arī nepieciešamo datu bāžu izstrāde, pilnveidošana un pielāgošana. Darbības ietvaros paredzēta tiesnešu, izmeklētāju, prokuroru un tiesu darbinieku apmācību modeļa institucionālā pilnveidošana (t.sk. e–apmācību vides pilnveide, tiešsaistes apmācības, reģionālās apmācības, specializētās apmācības u. tml.) un tehniskās infrastruktūras pilnveide apmācību organizēšanā un nodrošināšanā;
  • Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas ietvaros plānots pilnveidot anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāzi, kurā sabiedrībai pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs materiāls sabiedrībai, kā arī tiesībaizsargājošo institūciju darbiniekiem un tiesnešiem;
  • Ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi.
 2. Projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošana:
  • Karjeras konsultācijas ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem ar mērķi piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus, nodrošināt dažādu speciālistu konsultācijas un konkrētu darba prasmju apguvi un sekmēt valsts valodas apguvi, lai palielinātu iespēju atrast darbu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, kā arī atrast darbu atbilstošu profesionālajai kvalifikācijai pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma;
  • Jaunu atbalsta metožu īstenošana, kas ļautu apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgās uzvedības riskus;
  • Izveidot sistēmu, kurā brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa un ka, notiesātajam ir iespēja saņemt sabiedrības pārstāvju atbalstu no soda izpildes sākuma brīža;
  • Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, lai mazinātu spriedzi un noziedzīgas uzvedības riskus ģimenē, ko rada bijušā ieslodzītā atgriešanās, it īpaši, ja notiesāto ģimenes locekļi paši ir cietuši no notiesātā;
  • Pasākumi ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai. To mērķis ir veicināt un uzturēt ieslodzīto pozitīvu saikni ar tuviniekiem un ģimenes locekļiem, kā arī palielināt ģimenes iesaisti soda izpildes procesā.
 3. Projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošana:
  • Resocializācijas programmu pilnveidošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kriminālsodu izpildes iestāžu darbu ar visiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta klientu noziedzīgo nodarījumu riskiem.
  • Esošo riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste.
  • Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide, tai skaitā sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde.
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmācību sistēmas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu, kā arī pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, ieviešot jaunas testēšanas metodes un psihometrijas testus.
  • Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai.
  • Informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tiesu administrācija un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3814196

3 222946

2715562

2302568

1936570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-591250

-507384

-412994

-365998

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,5

-15,7

-15,2

-15,9

Atlīdzība, euro

740376

863009

789300

789300

789300

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2022

2178

1300

1300

1300

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

543889

655315

648449

648449

648449

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3222946

2715562

-507384

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3222946

2715562

-507384

Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanai

1897840

1398151

-499689

Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanai

773163

774123

960

Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

551943

543288

-8655