Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē izņēmumā” īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādēs un nodrošināt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

4

1

7

7

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 839

24 948

74 028

60 932

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23 109

49 080

-13 096

-60 932

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 256,6

196,7

-17,7

-100

Atlīdzība, euro

1 109

1 973

64 295

51 608

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,1

-

2,1

2,1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

924

-

1 194

1 194

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

1 973

34 208

21 521

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 948

74 028

49 080

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

24 948

74 028

49 080

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” projekta „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanai

24 948

-

-24 948

Izdevumi A.K.Cēsu mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

3 749

3 749

Izdevumi Rēzeknes mākslas un  dizaina vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

7 364

7 364

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

16 059

16 059

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils mūzikas vidusskola” projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

5 430

5 430

Izdevumi J. I. Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

4 304

4 304

Izdevumi S. B. Daugavpils mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

-

5 026

5 026

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai

-

32 096

32 096