Apakšprogrammas mērķis:

 • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta "Justīcija attīstībai" īstenošana:
  • Tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana. Tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību;
  • Saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības. Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti; nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā; nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm;
  • Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, tai skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas. Darbības ietvaros tiks izstrādāts “Apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns”, kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā. Lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa. Novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa;
  • Profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana. Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus;
  • Kompetenču modeļa izstrāde. Darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai;
  • Mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana, kā arī nepieciešamo datu bāžu izstrāde, pilnveidošana un pielāgošana. Darbības ietvaros paredzēta tiesnešu, izmeklētāju, prokuroru un tiesu darbinieku apmācību modeļa institucionālā pilnveidošana (t.sk. e–apmācību vides pilnveide, tiešsaistes apmācības, reģionālās apmācības, specializētās apmācības u. tml.) un tehniskās infrastruktūras pilnveide apmācību organizēšanā un nodrošināšanā;
  • Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas ietvaros plānots pilnveidot anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāzi, kurā sabiedrībai pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs materiāls sabiedrībai, kā arī tiesībaizsargājošo institūciju darbiniekiem un tiesnešiem;
  • Ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi.
 2. Projekta "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošana:
  • Karjeras konsultācijas ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem ar mērķi piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus, nodrošināt dažādu speciālistu konsultācijas un konkrētu darba prasmju apguvi un sekmēt valsts valodas apguvi, lai palielinātu iespēju atrast darbu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, kā arī atrast darbu atbilstošu profesionālajai kvalifikācijai pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma;
  • Jaunu atbalsta metožu īstenošana, kas ļautu apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgās uzvedības riskus;
  • Izveidot sistēmu, kurā brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa un ka, notiesātajam ir iespēja saņemt sabiedrības pārstāvju atbalstu no soda izpildes sākuma brīža;
  • Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, lai mazinātu spriedzi un noziedzīgas uzvedības riskus ģimenē, ko rada bijušā ieslodzītā atgriešanās, it īpaši, ja notiesāto ģimenes locekļi paši ir cietuši no notiesātā;
  • Pasākumi ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai. To mērķis ir veicināt un uzturēt ieslodzīto pozitīvu saikni ar tuviniekiem un ģimenes locekļiem, kā arī palielināt ģimenes iesaisti soda izpildes procesā.
 3. Projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" īstenošana:
  • Resocializācijas programmu pilnveidošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kriminālsodu izpildes iestāžu darbu ar visiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta klientu noziedzīgo nodarījumu riskiem.
  • Esošo riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste.
  • Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide, tai skaitā sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde.
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmācību sistēmas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu, kā arī pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, ieviešot jaunas testēšanas metodes un psihometrijas testus.
  • Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai.
  • Informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem.

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Tiesu administrācija un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

226 661

3 059 562

3 988 816

3 222 946

2 715 562

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 832 901

929 254

-765 870

-507 384

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 249,8

30,4

-19,2

-15,7

Atlīdzība, euro

62 424

109 218

792 670

789 299

789 300

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

3

6*

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 969

2 500

2 500

2 500

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

651 608

648 237

648 238

* No apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 059 562

3 988 816

929 254

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 059 562

3 988 816

929 254

1. Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanai

3 059 562

2 423 026

-636 536

2. Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanai

-

842 998

842 998

3. Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

-

722 792

722 792