Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana. Tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību.
  2. saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības. Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti; nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā; nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.
  3. mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, tai skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas. Darbības ietvaros tiks izstrādāts Apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns, kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā. Lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa. Novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa.
  4. profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana. Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus.
  5. kompetenču modeļa izstrāde. Darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai.
  6. mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana, kā arī nepieciešamo datubāžu izstrāde, pilnveidošana un pielāgošana. Darbības ietvaros paredzēts tiesnešu, izmeklētāju, prokuroru un tiesu darbinieku apmācību modeļa institucionālā pilnveidošana (t. sk. e–apmācību vides pilnveide, tiešsaistes apmācības, reģionālās apmācības, specializētās apmācības u. tml.) un tehniskās infrastruktūras pilnveide apmācību organizēšanā un nodrošināšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 059 562

2 423 026

1 897 840

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

3 059 562

-636 536

-525 186

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-20,8

-21,7

Atlīdzība, euro

-

-

109 218

109 218

109 218

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 969

2 969

2 969

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 059 562

3 059 562

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

3 059 562

3 059 562

Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai" īstenošanai

-

3 059 562

3 059 562