Apakšprogrammas mērķis:

ESF projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta “Justīcija attīstībai” īstenošana:
 • Tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana. Tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību;
 • saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus ES. Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti; nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā; nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm;
 • mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, tai skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas. Darbības ietvaros tiks izstrādāts “Apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns”, kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā. Lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa. Novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa;
 • profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana. Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus;
 • kompetenču modeļa izstrāde. Darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai;
 • Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas ietvaros plānots pilnveidot anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāzi, kurā sabiedrībai pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs materiāls sabiedrībai, kā arī tiesībaizsargājošo institūciju darbiniekiem un tiesnešiem;
 • ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi.
 1. projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošana:
 • karjeras konsultācijas ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem ar mērķi piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus, nodrošināt dažādu speciālistu konsultācijas un konkrētu darba prasmju apguvi un sekmēt valsts valodas apguvi, lai palielinātu iespēju atrast darbu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, kā arī atrast darbu atbilstošu profesionālajai kvalifikācijai pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma;
 • jaunu atbalsta metožu īstenošana, kas ļautu apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgās uzvedības riskus;
 • izveidot sistēmu, kurā brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa un notiesātajam ir iespēja saņemt sabiedrības pārstāvju atbalstu no soda izpildes sākuma brīža;
 • atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, lai mazinātu spriedzi un noziedzīgas uzvedības riskus ģimenē, ko rada bijušā ieslodzītā atgriešanās, it īpaši, ja notiesāto ģimenes locekļi paši ir cietuši no notiesātā;
 • pasākumi ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai. To mērķis ir veicināt un uzturēt ieslodzīto pozitīvu saikni ar tuviniekiem un ģimenes locekļiem, kā arī palielināt ģimenes iesaisti soda izpildes procesā.
 1. projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošana:
 • resocializācijas programmu pilnveidošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kriminālsodu izpildes iestāžu darbu ar visiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta klientu noziedzīgo nodarījumu riskiem;
 • esošo riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste;
 • atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide, tai skaitā sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmācību sistēmas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu, kā arī pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, ieviešot jaunas testēšanas metodes un psihometrijas testus;
 • integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai;
 • informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tiesu administrācija un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 197 707

3 165 960

3 281 448

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

968 253

115 488

-3 281 448

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44,1

3,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

777 384

849 516

778 135

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 240

2 017

1 167

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

571 824

 

658 996

658 996

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 165 960

3 281 448

115 488

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 165 960

3 281 448

115 488

Izdevumu izmaiņas ESF projekta “Justīcija attīstībai” īstenošanai

1 721 549

1 357 185

-364 364

Izdevumu izmaiņas ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanai

803 163

683 959

-119 204

 Izdevumu izmaiņas ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

641 248

1 240 304

599 056