Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, kā arī ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešanai;
  2. 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projekta ieviešanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

165 644

2 551 372

2 633 179

5 785 152

6 861 711

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 385 728

81 807

3 151 973

1 076 559

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 440,3

3,2

119,7

18,6

Atlīdzība, euro

16 959

49 360

49 358

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 413

4 113

4 113

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 551 372

2 633 179

81 807

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 551 372

2 633 179

81 807

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai

2 373 464

2 436 910

63 446

3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanai

177 908

196 269

18 361