Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

 1. 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
 2. 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
 3. 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 4. 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 5. 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana;
 6. 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
 7. 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
 8. 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
 9. 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
 10. 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.
 11. 8.3.6.2. pasākuma projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošana;
 12. 8.3.4. SAM projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana;
 13. 8.5.1. SAM projekta „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošana;
 14. 8.2.3. SAM projekta “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem

Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits)

1 166

556

445

-

-

Izstrādāt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību saturu visās izglītības pakāpēs (8.3.1.1. pasākums)

Izstrādāti mācību un metodiskie līdzekļi (skaits)

13

41

43

-

-

Izglītības iestādes, kurās organizēti mācību satura aprobācijas pasākumi (skaits)

99

98

73

-

-

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai

Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits)

1

1

1

1

-

Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits)

16

14

14

14

-

Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits)

352

358

330

270

-

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi)

430

295

308

308

-

Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits)

1078

535

599

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

613

545

755

-

-

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits)

6845

6 500

3 810

3 810

-

Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas (skaits)

30

56

46

20

-

Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte

Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi)

3 696

4 660

1 500

1 000

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

35 978 121

37890 494

34 463 282

15 628 123

15 987

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 912 373

-3 427 212

-18 835 159

-15 612 136

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

-9,0

-54,7

-99,9

Atlīdzība, euro

8 347 295

7 709 520

6 843 687

4 467 037

6 781

Vidējais amata vietu skaits gadā

263

239

239

171

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 592

2 041

2 327

2 123

551

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

168 471

1857 223

169 847

110 863

168

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37 890 494

34 463 282

-3 427 212

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

37 890 494

34 463 282

-3 427 212

Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

37 890 494

34 463 282

-3 427 212

7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

3 112 738

1 207 761

-1 904 977

8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!”

2 067 635

1 351 324

-716 311

8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”

779 738

779 303

-435

8.3.6.2. pasākuma projekts “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

639 185

984 774

345 589

8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

4 617 127

896 762

-3 720 365

8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

1 847 249

5 360 600

3 513 351

8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

5 261 825

5 242 264

-19 561

8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

3 666 817

1 568 322

-2 098 495

8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

733 826

525 901

-207 925

8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

133 640

1 115 553

981 913

8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

10 663 259

8 179 937

-2 483 322

8.3.4. SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

3 940 540

7 206 756

3 266 216

8.2.3. SAM projekts “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”

-

44 025

44 025

8.5.1. SAM projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

426 915

-

-426 915