Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenā aktivitāte:

vadīt un īstenot ESF projektus: “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”,Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušas personas

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)

838

395

295

-

-

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

1 480

3 069

121

-

-

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

236

200

19

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

843 638

940 167

676 355

19 246

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

96 529

-263 812

-657 109

-19 246

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

-28,1

-97,2

-100,0

Atlīdzība, euro

362 143

437 328

364 476

9 436

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

13,5

13

8,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 150

2 651

3 524

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 806

23 844

5 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

940 167

676 355

- 263 812

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

940 167

676 355

-263 812

ESF projekti (2014-2020)

940 167

676 355

-263 812