Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ESF līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

 1. 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
 2. 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 3. 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 4. 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
 5. 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
 6. 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
 7. 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
 8. 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.
 9. 8.3.6.2. pasākuma projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošana;
 10. 8.3.4. SAM projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana;
 11. 8.2.3. SAM projekta “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” īstenošana;
 12. 7.1.1.0. pasākuma projekts “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, Valsts izglītības satura centrs, VIAA, Izglītības kvalitātes valsts dienests un Liepājas Jūrniecības koledža.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai

Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits)

1

1

1

-

-

Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits)

16

14

15

-

-

Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits)

259

290

300

-

-

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi)

407

430

430

-

-

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits)

1 334

4 050

9 718

6 478

-

Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte

Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi)

9 879

11 700

13 055

-

-

Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Izstrādāti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības (skaits)

-

-

15

-

-

Izstrādāt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību saturu visās izglītības pakāpēs

Pedagogi, kuri iesaistīti savas profesionālās kompetences pilnveidē (skaits)

-

-

3 000

3 400

-

Izstrādāti un pilnveidoti kompetenču pieejā balstīti mācību un metodiskie līdzekļi (skaits)

-

-

83

60

-

Pilnveidota un paplašināta e-mācību vide pedagogu profesionālās pilnveides un mācību procesa īstenošanas nodrošināšanai (skaits)

-

-

1

1

-

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Izglītības iestādes, kas saņem ESF atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai (skaits)

-

-

590

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 632 459

33 070 731

37 287 453

11 642 470

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

438 272

4 216 722

-25 644 983

-11 642 470

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

12,8

-68,8

-100,0

Atlīdzība, euro

7 051 823

8 617 974

8 514 497

4 132 670

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

260,8

318

312,9

131,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 177

2 203

2 212

2 613

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

240 057

213 019

208 156

9 000

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

               Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

33 070 731

37 287 453

4 216 722

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

33 070 731

37 287 453

4 216 722

Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020. gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

33 070 731

37 287 453

4 216 722

7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

22 000

-

-22 000

8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!”

834 777

-

-834 777

8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”

836 721

1 388 871

552 150

8.3.6.2. pasākuma projekts “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

485 774

1 543 547

1 057 773

8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

5 199 872

5 215 761

15 889

8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

5 360 600

9 900 000

4 539 400

8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2 090 000

1 461 579

-628 421

8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

1 227 924

1 430 432

202 508

8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

840 082

840 082

-

8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

916 013

1 069 884

153 871

8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

8 738 130

7 431 427

-1 306 703

8.3.4. SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

6 494 021

6 874 000

379 979

8.2.3. SAM projekts “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”

24 817

22 680

-2 137

7.1.1.0. pasākuma projekts “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

-

109 190

109 190