Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

 1. 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
 2. 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
 3. 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 4. 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 5. 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana;
 6. 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
 7. 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
 8. 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
 9. 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
 10. 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.
 11. 8.3.6.2. pasākuma projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošana;
 12. 8.3.4. SAM projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana;
 13. 8.5.1. SAM projekta „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem

Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki (skaits)

761

144

3

-

-

Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits)

1 614

1 564

556

-

-

Izstrādāt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību saturu visās izglītības pakāpēs (8.3.1.1. pasākums)

Izstrādāti vadlīniju un valsts standarti vispārējā izglītībā (skaits)

-

3

3

-

-

Izstrādāti mācību un metodiskie līdzekļi (skaits)

-

10

41

22

-

Izglītības iestādes, kurās organizēti mācību satura aprobācijas pasākumi (skaits)

100

300

98

64

-

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai

Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits)

-

1

1

1

1

Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits)

-

14

14

14

14

Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits)

338

253

358

358

272

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi)

-

295

295

308

308

Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits)

722

1 146

535

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

305

1 048

545

895

-

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Atbalstīti starptautiskie pētījumi (skaits)

-

2

7

-

-

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits)

-

7 130

6 500

6 000

5 000

Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas (skaits)

25

10

56

30

10

Izstrādāti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības (skaits)

72

90

-

-

-

Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte

Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi)

2027

860

4 660

6 069

6 069

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

26 516 616

35 585 437

37 890 494

29 696 156

12 037 966

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 068 821

2 305 057

-8 194 338

-17 658 190

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,2

6,5

-21,6

-59,5

Atlīdzība, euro

7 499 223

8 067 989

7 709 520

6 161 632

4 143 085

Vidējais amata vietu skaits gadā

249

202

239

214

184

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 485

1 696

2 041

1 821

1 424

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

74 622

3 957 493

1 857 223

1 484 337

998 069

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 585 437

37 890 494

2 305 057

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

35 585 437

37 890 494

2 305 057

Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

35 585 437

37 890 494

2 305 057

7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” id. Nr. 7.2.1.2/15/I/001 

3 859 165

3 112 738

-746 427

8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!” id.Nr. 8.3.3.0/15/I/001

1 842 343

2 067 635

225 292

8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” id. Nr. 8.3.6.1/16/I/001

697 270

779 738

82 468

8.3.6.2. pasākuma projekts “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” id. Nr. 8.3.6.2/17/I/001

-

639 185

639 185

8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” id. Nr. 8.3.1.1/16/I/002 

4 449 846

4 617 127

167 281

8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” id. Nr. 8.4.1.0/16/I/001

4 500 000

1 847 249

-2 652 751

8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” id. Nr. 8.3.5.0/16/I/001

5 339 455

5 261 825

-77 630

8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” id. Nr. 8.5.2.0/16/I/001

5 474 669

3 666 817

-1 807 852

8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” id. Nr. 8.3.2.1/16/I/002

904 026

733 826

-170 200

8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” id. Nr.
8.5.3.0/16/I/001

1 169 420

133 640

-1 035 780

8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” id. Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

7 349 243

10 663 259

3 314 016

8.3.4. SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” id. Nr. 8.3.4.0/16/I/001.

-

3 940 540

3 940 540

8.5.1. SAM projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” id. Nr. 8.5.1.0/16/I/001

-

426 915

426 915