Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

 1. 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
 2. 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
 3. 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 4. 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 5. 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana;
 6. 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
 7. 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
 8. 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
 9. 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
 10. 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem

Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki (skaits)

287

629

144

-

-

Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits)

1 612

2 271

1 564

77

-

Izstrādāt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību saturu visās izglītības pakāpēs (8.3.1.1. pasākums)

 

 

 

 

 

 

Izstrādāti vadlīniju un valsts standarti vispārējā izglītībā (skaits)

-

-

3

-

-

Izstrādāti mācību un metodiskie līdzekļi (skaits)

-

-

10

59

29

Izglītības iestādes, kurās organizēti mācību satura aprobācijas pasākumi (skaits)

-

-

300

240

-

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai

Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits)

-

-

1

1

1

Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits)

-

-

14

14

14

Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits)

-

-

253

253

253

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi)

-

-

295

308

308

Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits)

151

1 455

1 146

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

36

753

1 048

-

-

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Atbalstīti starptautiskie pētījumi (skaits)

-

-

2

5

-

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits)

-

-

7 130

3 810

3 810

Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas (skaits)

-

-

10

58

58

Izstrādāti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības (skaits)

-

-

90

70

-

Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte

Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi)

-

-

860

1 500

2 400

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 909 571

11 406 969

35 585 437

27 147 674

8 179 937

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

497 398

24 178 468

-8 437 763

-18 967 737

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

212

-23,7

-69,9

Atlīdzība, euro

3 548 897

3 225 543

8 067 989

4 808 626

599 117

Vidējais amata vietu skaits gadā

185

29

202

193

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 591

1 477

1 696

1 509

1 524

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 388

2 711 436

3 957 493

1 313 432

397 934

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 406 969

35 585 437

24 178 468

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 406 969

35 585 437

24 178 468

Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

11 406 969

35 585 437

24 178 468

7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” id. Nr. 7.2.1.2/15/I/001 

8 325 805

3 859 165

-5 705 461

8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!” id.Nr. 8.3.3.0/15/I/001

3 081 164

1 842 343

-1 238 821

8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” id. Nr. 8.3.6.1/16/I/001

-

697 270

697 270

8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” id. Nr. 8.3.1.1/16/I/002 

-

4 449 846

4 449 846

8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” id. Nr. 8.4.1.0/16/I/001

-

4 500 000

4 500 000

8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” id. Nr. 8.3.5.0/16/I/001

-

5 339 455

5 339 455

8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” id. Nr. 8.5.2.0/16/I/001

-

5 474 669

5 474 669

8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” id. Nr. 8.3.2.1/16/I/002

-

904 026

904 026

8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” id. Nr.
8.5.3.0/16/I/001

-

1 169 420

1 169 420

8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” id. Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

-

7 349 243

7 349 243