Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
  2. 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem

Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki (skaits)

-

-

629

34

-

Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits)

-

-

2 271

1 108

-

Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits)

-

1 870

1 455

1 937

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

-

-

753

2 909

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 254 806

10 818 088

11 406 969

5 701 508

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 563 282

588 881

-5 705 461

-5 701 508

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49,1

5,4

-50,0

-100,0

Atlīdzība, euro

2 333 991

2 651 205

3 225 543

1 885 584

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

29

29

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 477

1 492

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 333 991

2 651 205

2 711 436

1 366 300

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 818 088

11 406 969

588 881

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10 818 088

11 406 969

588 881

Izmaiņas 7.2.1.2.SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai.

6 916 102

8 325 805

1 409 703

Izmaiņas 8.3.3.SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošanai.

3 901 986

3 081 164

-820 822