Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenās aktivitātes:

vadīt un īstenot ESF projektus: “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”,Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” .

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)

376

200

395

145

-

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

5 323

1 725

3 069

121

-

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

1 155

489

200

19

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 289 020

1 176 205

940 167

649 708

14 963

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-112 815

-236 038

-290 459

-634 745

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,8

-20,1

-30,9

-97,7

Atlīdzība, euro

424 726

411 944

437 328

351 258

8 283

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

13,5

13

7,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 099

2 429

2 651

3 903

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 791

18 375

23 844

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 176 205

940 167

-236 038

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 176 205

940 167

-236 038

ESF projekti (2014-2020)

1 176 205

940 167

-236 038