Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ESF līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

 1. 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
 2. 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
 3. 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 4. 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 5. 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana;
 6. 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
 7. 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
 8. 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
 9. 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
 10. 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.
 11. 8.3.6.2. pasākuma projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošana;
 12. 8.3.4. SAM projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana;
 13. 8.2.3. SAM projekta “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai

Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits)

1

1

1

-

-

Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits)

14

14

14

-

-

Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits)

358

330

290

-

-

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi)

430

308

430

-

-

Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits)

957

599

486

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

724

755

-

-

-

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits)

12 333

3 810

4 050

-

-

Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas (skaits)

65

46

20

-

-

Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte

Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi)

8 554

1 500

11 700

-

-

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai (skaits)

1

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 410 579

34 463 282

33 070 731

15 987

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 947 297

-1 392 551

-33 054 744

-15 987

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,3

-4,0

-100,0

-100,0

Atlīdzība, euro

7 890 321

6 843 687

8 617 974

6 781

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

276

239

318

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 268

2 327

2 203

551

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

379 670

169 847

213 019

168

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 463 282

33 070 731

-1 392 551

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

34 463 282

33 070 731

-1 392 551

Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020. gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

34 463 282

33 070 731

-1 392 551

7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

1 207 761

22 000

-1 185 761

8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!”

1 351 324

834 777

-516 547

8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”

779 303

836 721

57 418

8.3.6.2. pasākuma projekts “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

984 774

485 774

-499 000

8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

896 762

5 199 872

4 303 110

8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

5 360 600

5 360 600

-

8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

5 242 264

2 090 000

-3 152 264

8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

1 568 322

1 227 924

-340 398

8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

525 901

840 082

314 181

8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

1 115 553

916 013

-199 540

8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

8 179 937

8 738 130

558 193

8.3.4. SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

7 206 756

6 494 021

-712 735

8.2.3. SAM projekts “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”

44 025

24 817

-19 208