Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
  2. nodrošināt ES fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
  3. administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
  4. atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu;
  5. veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;
  6. organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;
  7. nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

557 356

3 283 021

3 638 962

3 454 394

3 683 579

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 725 665

355 941

-184 568

229 185

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

489,0

10,8

-5,1

6,6

Atlīdzība, euro

193 250

295 155

2 151 208

2 116 540

2 095 839

Vidējais amata vietu skaits gadā

9

14

96

96

96

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 789

1 757

1 867

1 837

1 819

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 283 021

3 638 962

355 941

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 283 021

3 638 962

355 941

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

3 283 021

3 638 962

355 941