Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem un nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektus:
    • “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007;
    • “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

123 284

123 322

335 484

526 360

239 762

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38

212 162

190 876

-286 598

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

172,0

56,9

-54,4

Atlīdzība, euro53

35 423

34 027

106 891

105 567

105 452

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,3

1,3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 270,7

2 181,2

2 969,2

2 932,4

2 929,2

53Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

123 322

335 484

212 162

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

123 322

335 484

212 162

Projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,3 amata vietas)

123 322

-

-123 322

Projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 2 amata vietas)

-

299 124

299 124

Projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānota 1 amata vieta)

-

36 360

36 360