Apakšprogrammas mērķis:

  • Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2019.gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
  2. tiks organizētas konferences un semināri, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
  3. tiks organizētas informatīvās kampaņas – 2019.gadā tiks uzsākta sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību, gudras izvēles veicināšanu un tam sekojošo pozitīvo rezultātu;
  4. tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
  5. tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

68 577

175 228

186 144

204 044

188 104

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

106 651

10 916

17 900

-15 940

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

155,5

6,2

9,6

-7,8

Atlīdzība, euro

35 509

49 340

74 727

74 727

74 727

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 480

2 056

3 114

3 114

3 114

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

175 228

186 144

10 916

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

175 228

186 144

10 916

10.1.2. specifiskais atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” tehniskās palīdzības projektam

175 228

-

-175 228

Izdevumi projekta "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai" īstenošanai

-

186 144

186 144