Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts VARAM publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
  2. organizēt konferences un seminārus, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
  3. organizēt informatīvās kampaņas - par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā, sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par valsts iestāžu e-indeksa rezultātiem;
  4. gatavot informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
  5. nodrošināt regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 783

125 165

175 228

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

96 382

50 063

-175 228

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

334,86

40,00

-100,0

-

Atlīdzība, euro

22 902

40 340

49 340

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), , euro

954

1 681

2 056

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

125 165

175 228

50 063

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

125 165

175 228

50 063

10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai

125 165

175 228

50 063