Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
  2. ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana;
  3. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana;
  4. pētījumu (tai skaitā starpvalstu) izstrāde, šo pētījumu kvalitātes uzraudzība un rezultātu publicēšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns*

Kopējie izdevumi, euro

×

294 410

1 274 034

3 379 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

294 410

979 624

2 105 466

-3 379 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

332,7

165,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

170 740

218 967

447 568

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

10

11

16

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 423

1 659

2 331

-

* Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

294 410

1 274 034

979 624

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

294 410

1 274 034

979 624

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)

294 410

1 274 034

979 624