Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā

Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits)

-

-

1

1

-

Sabiedriskās apspriešanas un informācijas semināri par IZM pārziņā esošo SAM īstenošanas nosacījumiem (skaits)

-

-

14

14

-

Sagatavota un izplatīta informācija (infografiku un videoinfografiku skaits)

-

-

7

3

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

55 827

91 774

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

55 827

35 947

-91 774

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

64,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

22 630

22 630

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 886

1 886

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

55 827

55 827

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

55 827

55 827

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošanai.

-

55 827

55 827