Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības  fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts VARAM publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
  2. tiks organizētas konferences un semināri, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
  3. tiks organizētas  informatīvās kampaņas - par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā,  sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par valsts iestāžu e-indeksa rezultātiem;
  4. tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās,  vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
  5. tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

125 165

125 166

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

125 165

1

-125 166

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

40 340

40 340

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 681

1 681

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

125 165

125 165

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

125 165

125 165

10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai

-

125 165

125165