Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās un sabiedrības iesaisti diskusijās par nākamā ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmām, nosacījumiem.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu atbilstoši MK 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem otrās projektu kārtas ietvaros” “Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta””.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

61 761

84 500

84 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 739

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

29 635

30 000

30 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 470

2 500

2 500

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

84 500

84 500

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

84 500

84 500

-

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

84 500

84 500

-