Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem, un nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

  • “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007;
  • “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

183 114

580 651

390 844

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

397 537

-189 807

-390 844

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

217,1

-32,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

92 689

108 426

118 750

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,1

3

3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 491,6

3 011,8

3 298,6

-

-

Piezīmes.
1 Projektu ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

580 651

390 844

-189 807

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

580 651

390 844

-189 807

Projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 2 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 2 amata vietas)

493 690

358 474

-135 216

Projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazināta 1 amata vieta un 2021. gadā palielināta 1 amata vieta)

86 961

32 370

-54 591