Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” un projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
  2. tiks organizētas konferences, semināri un organizētas informatīvās kampaņas lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
  3. tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
  4. tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija;
  5. tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā un nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
  6. tiks veikta analīze par ES fondu atbilstību horizontālajam principam „Ilgtspējīga attīstība”, sagatavojot analīzes kopsavilkumu Darbības programmas īstenošanas ziņojumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

210 959

361 544

300 890

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

150 585

-60 654

-300 890

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71,4

-16,8

-100,0

×

Atlīdzība, euro

114 709

108 972

127 652

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 912

1 816

2 128

×

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

361 544

300 890

-60 654

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

361 544

300 890

-60 654

Izdevumi projekta “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” īstenošanai

204 044

252 535

48 491

Izdevumi projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai

157 500

48 355

-109 145