Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem un nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

  • “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007;
  • “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

293 145

335 484

580 651

239 762

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42 339

245 167

-340 889

-239 762

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,4

73,1

-58,7

-100,0

Atlīdzība, euro1

34 767

106 891

108 426

105 452

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,9

3

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3219,2

2969,2

3011,8

2929,2

-

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

335 484

580 651

245 167

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

335 484

580 651

245 167

Projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 2 amata vietas)

299 124

493 690

194 566

Projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazināta 1 amata vieta un 2020.gadā palielināta 1 amata vieta)

36 360

86 961

50 601