Apakšprogrammas mērķis:

  • Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” un projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija –īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
  2. tiks organizētas konferences, semināri un organizētas informatīvās kampaņas lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
  3. tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
  4. tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.
  5. tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā un nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
  6. tiks veikta analīze par ES fondu atbilstību horizontālajam principam „Ilgtspējīga attīstība”, sagatavojot analīzes kopsavilkumu Darbības programmas īstenošanas ziņojumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

217 869

186 144

361 544

228 104

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31 725

175 400

-133 440

-228 104

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,6

94,2

-36,9

-100,0

Atlīdzība, euro

51 731

74 727

108 972

108 472

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

5

5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 155

3 114

1 816

1 808

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

186 144

361 544

175 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

186 144

361 544

175 400

Izdevumi projekta “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” īstenošanai

186 144

204 044

17 900

Izdevumi projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai

-

157 500

157 500