Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

301275 520

214425 220

219441 624

116086 660

28445 017

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-86850 300

5016 404

-103354964

-87641 643

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,8

2,3

-47,1

-75,5

Atlīdzība, euro

5182 405

4907 014

5396 125

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

244

293

293

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 767

1 393

1 532

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 575

9 679

9 679

-

-

Piezīmes.

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

 

 

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

268907 439

187447 336

194964 300

105586 660

28445 017

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81460 103

7516 964

-89377 640

-77141 643

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-30,3

4,0

-45,8

-73,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

187447 336

194964 300

7516 964

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

187447 336

194964 300

7516 964

t.sk. LAD

185349 825

194964 300

9614 475

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

2435 182

2232 682

-202 500

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

2836 865

2150 500

-686 365

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

73 162 268

85239 779

12077 511

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

700 000

900 000

200 000

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

13000 000

13150 000

150 000

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

21000 000

25220 000

4220 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

6000 000

3027 000

-2973 000

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

151 643

212 339

60696

Agrovide un klimats

12000 000

14000 000

2000 000

Bioloģiskā lauksaimniecība

27650 000

21000 000

-6650 000

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

3500 000

4500 000

1000 000

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

911

-

-911

Sadarbība

1112 956

5222 000

4109 044

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

1300 000

4500 000

3200 000

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

18000 000

12110 000

-5890 000

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

2500 000

1500 000

-1000 000

t.sk. ZM

2097 511

-

-2097 511

Ieguldījumi materiālajos aktīvos (ZMNI)

2097 511

-

-2097 511

 

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšrogrammas izpildītājs: VMD.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

441 681

195 000

1325 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-246 681

1130 000

-1325 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55,9

579,5

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

195 000

1325 000

1130 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

195 000

1325 000

1130 000

Projekts “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” (VMD), tai skaitā:

195 000

1305 000

1 110 000

apakšpasākums “Meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma un novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana”

145 000

1305 000

1160 000

apakšpasākums “Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana”

50 000

-

-50 000

Projekts “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” (Ieguldījumi materiālajos aktīvos) (4. pasākums) (VAAD)

-

20 000

20 000

 

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11077 802

10782 884

12152 324

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-294 918

1369 440

-12152 324

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,7

12,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro

5182 405

4907 014

5396 125

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

244

293

293

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 767

1 393

1 532

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 575

9 679

9 679

-

-

Piezīmes.

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10782 884

12152 324

1369 440

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10782 884

12152 324

1369 440

Tehniskā palīdzība ZM

5391 421

6836 061

1444 640

Tehniskā palīdzība LAD

4856 939

4781 739

-75 200

Tehniskā palīdzība VAAD

534 524

534 524

-

 

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

20848 598

16000 000

11000 000

10500 000

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 848 598

-5000 000

-500 000

-10500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,3

-31,3

-4,5

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16000 000

11000 000

-5000 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16000 000

11000 000

-5000 000

LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos.

16000 000

11000 000

-5000 000