Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

305 285 722

266 413 046

214 425 220

202 228 213

157 529 902

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38 872 676

-51 987 826

-12 197 007

-44 698 311

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,7

-19,5

-5,7

-22,1

Atlīdzība, euro

5 314 712

5 180 665

4 907 014

4 917 014

-

Vidējais amata vietu skaits gadā18

290

292

293

293

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 525

1 476

1 393

1 396

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 572

9 679

9 679

9 679

-

18 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu

 

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

267 950 637

235 778 781

187 447 336

179 150 000

147 029 902

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32 171 856

-48 331 445

-8 297 336

-32 120 098

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,0

-20,5

-4,4

-17,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

235 778 781

187 447 336

-48 331 445

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

235 778 781

187 447 336

-48 331 445

      t.sk. LAD

235 778 781

185 349 825

-50 428 956

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

2 200 000

2 435 182

235 182

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

2 628 781

2 836 865

208 084

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

76 000 000

73 162 268

-2 837 732

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

700 000

700 000

-

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

13 000 000

13 000 000

-

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

21 000 000

21 000 000

-

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

6 000 000

6 000 000

-

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

500 000

151 643

-348 357

Agrovide un klimats

11 000 000

12 000 000

1 000 000

Bioloģiskā lauksaimniecība

27 650 000

27 650 000

-

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

3 500 000

3 500 000

-

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

54 500 000

911

-54 499 089

Sadarbība

-

1 112 956

1 112 956

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

1 300 000

1 300 000

-

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

13 000 000

18 000 000

5 000 000

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

2 800 000

2 500 000

-300 000

      t.sk. ZM

0

2 097 511

2 097 511

Ieguldījumi materiālajos aktīvos (ZMNI)

0

2 097 511

2 097 511

 

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšrogrammas izpildītājs: VMD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 484 390

446 511

195 000

1 305 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 037 879

-251 511

1 110 000

-1 305 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,9

-56,3

569,2

-100,0

 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

446 511

195 000

-251 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

446 511

195 000

-251 511

Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD)

446 511

195 000

-251 511

 

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 783 334

11 418 101

10 782 884

10 773 213

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-365 233

-635 217

-9 671

-10 773 213

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,1

-5,6

-0,1

-100,0

Atlīdzība, euro

5 314 713

5 180 665

4 907 014

4 917 014

-

Vidējais amata vietu skaits gadā19

290

292

293

293

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 525

1 476

1 393

1 396

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 572

9 679

9 679

9 679

-

19 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 418 101

10 782 884

-635 217

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 418 101

10 782 884

-635 217

Tehniskā palīdzība ZM

5 376 637

5 391 421

14 784

Tehniskā palīdzība LAD

5 506 940

4 856 939

-650 001

Tehniskā palīdzība VAAD

534 524

534 524

-

 

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

24 067 361

18 769 653

16 000 000

11 000 000

10 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 297 708

-2 769 653

-5 000 000

-500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,0

-14,8

-31,3

-4,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 769 653

16 000 000

-2 769 653

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 769 653

16 000 000

-2 769 653

LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos.

18 769 653

16 000 000

-2 769 653