Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

224 368 819

271 105 819

266 413 046

262 007 884

254 923 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46 737 000

-4 692 773

-4 405 162

-7 084 671

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,8

-1,7

-1,7

-2,7

Atlīdzība, euro

5 635 258

6 002 421

5 180 665

4 830 665

4 840 665

Vidējais amata vietu skaits gadā

305

312

292

292

292

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 537

1 600

1 476

1 376

1 379

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 267

13 244

9 679

9 679

9 679

 

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

201 279 060

242 000 000

235 778 781

235 225 000

233 150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 720 940

-6 221 219

-553 781

-2 075 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,2

-2,6

-0,2

-0,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

242 000 000

235 778 781

-6 221 219

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

242 000 000

235 778 781

-6 221 219

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

-

2 200 000

2 200 000

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

-

2 628 781

2 628 781

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

89 000 000

76 000 000

-13 000 000

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

-

700 000

700 000

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

25 000 000

13 000 000

-12 000 000

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

15 000 000

21 000 000

6 000 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

1 200 000

6 000 000

4 800 000

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

500 000

500 000

-

Agrovide un klimats

17 000 000

11 000 000

-6 000 000

Bioloģiskā lauksaimniecība

21 000 000

27 650 000

6 650 000

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

3 500 000

3 500 000

-

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

52 000 000

54 500 000

2 500 000

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

-

1 300 000

1 300 000

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

15 000 000

13 000 000

-2 000 000

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

2 800 000

2 800 000

-

 

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: VMD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

×

446 511

0

 

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

446 511

-446 511

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

446 511

446 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

446 511

446 511

Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD)

-

446 511

446 511

 

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 641 553

14 105 819

11 418 101

10 782 884

10 773 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 464 266

-2 687 718

-635 217

-9 671

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,2

-19,1

-5,6

-0,1

Atlīdzība, euro

5 635 258

6 002 421

5 180 665

4 830 665

4 840 665

Vidējais amata vietu skaits gadā1

305

312

292

292

292

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 537

1 600

1 476

1 376

1 379

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 267

13 244

9 679

9 679

9 679

1 no 2018. gada un turpmāk VMD 20 amata vietas pārceltas atpakaļ uz valsts budžeta apakšprogrammu 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 105 819

11 418 101

-2 687 718

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 105 819

11 418 101

-2 687 718

Tehniskā palīdzība ZM

7 509 779

5 376 637

-2 133 142

Tehniskā palīdzība LAD

5 756 940

5 506 940

-250 000

Tehniskā palīdzība VAAD

534 524

534 524

0

Tehniskā palīdzība VMD

304 576

0

-304 576

 

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 448 206

15 000 000

18 769 653

16 000 000

11 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 551 794

3 769 653

-2 769 653

-5 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31,0

25,1

-14,8

-31,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 000 000

18 769 653

3 769 653

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 000 000

18 769 653

3 769 653

LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos

15 000 000

18 769 653

3 769 653