Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

240 935 605

141 506 398

202 908 466

158 599 718

111 466 936

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -99 429 207

61 402 068

-44 308 748

-47 132 782

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,3

43,4

-21,8

-29,7

Atlīdzība, euro

4 938 716

1 126 000

5 090 096

5 090 096

5 090 096

Vidējais amata vietu skaits gadā1

234

293

291

291

291

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro2

1 757

958

1 455

1 455

1 455

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 516

3 226

8 305

8 305

8 305

Piezīmes.

1 No 2022. gada 2 amata vietas tiks finansētas no apakšprogrammu 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”.

2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

214 533 398

128 686 398

181 926 121

147 979 694

100 822 101

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-85 847 000

53 239 723

-33 946 427

-47 157 593

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40,0

41,4

-18,7

-31,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

128 686 398

181 926 121

53 239 723

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

128 686 398

181 926 121

53 239 723

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

1 809 126

2 899 768

1 090 642

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

2 237 775

1 954 177

-283 598

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

42 043 291

70 389 752

28 346 461

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

679 553

-

-679 553

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

4 550 000

13 800 000

9 250 000

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

10 222 000

577 000

-9 645 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

9 296 805

2 610 000

-6 686 805

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

63 457

222 400

158 943

Agrovide un klimats

14 442 378

16 600 000

2 157 622

Bioloģiskā lauksaimniecība

18 433 356

35 000 000

16 566 744

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

2 843 405

6 336 345

3 492 940

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

4 062 589

11 000 000

6 937 411

Sadarbība

5 950 000

6 510 429

560 429

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

11 142 000

13 526 250

2 384 250

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

910 663

500 000

-410 663

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 573 773

2 320 000

10 482 345

10 620 024

10 644 835

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -8 253 773

8 162 345

137 679

24 811

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-78,1

351,8

1,3

0,2

Atlīdzība, euro

4 938 716

1 126 000

5 090 096

5 090 096

5 090 096

Vidējais amata vietu skaits gadā, 1

234

293

291

291

291

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

1 757

958

1 455

1 455

1 455

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 516

3 226

8 305

8 305

8 305

Piezīmes.

1 No 2022. gada 2 amata vietas tiks finansētas no apakšprogrammu 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”.

2 2021. gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00. “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 320 000

10 482 345

8 162 345

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 320 000

10 482 345

8 162 345

Tehniskā palīdzība ZM

-

5 005 806

5 005 806

Tehniskā palīdzība LAD

2 320 000

4 942 015

2 622 015

Tehniskā palīdzība VAAD

-

534 524

534 524

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 662 159

10 500 000

10 500 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -5 162 159

 -

-10 500 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-33,0

-

-100,0

-