Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. –2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

103 630 993

158 006 970

242 000 000

213 000 000

168 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54 375 977

83 993 030

-29 000 000

-44 500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52,5

53,2

-12,0

-20,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

158 006 970

242 000 000

83 993 030

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

158 006 970

242 000 000

83 993 030

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

77 500 000

89 000 000

11 500 000

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

2 000 000

25 000 000

23 000 000

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

-

15 000 000

15 000 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

-

1 200 000

1 200 000

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

-

500 000

500 000

Agrovide un klimats

17 000 000

17 000 000

-

Bioloģiskā lauksaimniecība

21 000 000

21 000 000

-

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

3 500 000

3 500 000

-

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi

37 006 970

52 000 000

14 993 030

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

-

15 000 000

15 000 000

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

-

2 800 000

2 800 000