Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 897 793

31 902 678

50 277 032

21 634 218

1 862 261

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 004 885

18 374 354

-28 642 814

-19 771 957

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78,2

57,6

57,0

-91,4

Atlīdzība, euro

832 833

-

860 715

860 715

860 715

Vidējais amata vietu skaits gadā1

35

-

33

33

33

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 983

-

2 174

2 174

2 174

Piezīmes.

1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EZF un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

EJZF projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” – EK UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

461 309

193 760

181 500

181 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-267 549

-12 260

-

-181 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-58,0

-6,3

-

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

193 760

181 500

-12 260

Ilgtermiņa saistības

193 760

181 500

-12 260

Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana”

193 760

181 500

-12 260

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 409 980

1 100 000

1 200 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 309 980

 100 000

-1 200 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54,4

9,1

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 100 000

1 200 000

100 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 100 000

1 200 000

100 000

LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu

1 100 000

1 200 000

100 000

66.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 791 400

1 845 417

1 862 261

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 791 400

54 017

16 844

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

3,0

0,9

Atlīdzība, euro

-

-

860 715

860 715

860 715

Vidējais amata vietu skaits gadā1

-

-

33

33

33

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

×

2 174

2 174

2 174

Piezīmes.

1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 791 400

1 791 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 791 400

1 791 400

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM

-

1 259 784

1 259 784

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD

-

531 616

531 616