Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

26319 159

35677 208

39006 207

30465 245

21399 129

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9358 049

3328 999

-8540 962

-9066 116

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,6

9,3

-21,9

-29,8

Atlīdzība, euro

687 390

712 031

1107 031

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

28

31

31

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 046

1914

2 976

-

-

Piezīmes.

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

 

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

21314 703

31941 889

34290 008

29365 245

21399 129

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10627 186

2348 119

-4924 763

-7966 116

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49,9

7,4

-14,4

-27,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31941 889

34290 008

2348 119

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31941 889

34290 008

2 348 119

Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

6665 109

5073 658

-1591 451

Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai

-

100 000

100 000

Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai

250 000

470 815

220 815

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas

6000 000

6000 000

-

Inovācijas

380 928

1430 000

1049 072

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

3000 000

5000 000

2000 000

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

300 000

1310 000

1010 000

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi

150 000

150 000

-

Kontrole un izpilde

62 136

1275 416

1213 280

Datu vākšana

800 000

1100 000

300 000

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

6000 000

4110 000

-1 890 000

Sadarbības pasākumi

-

100 000

100 000

Uzglabāšanas atbalsts

293 597

-

-293 597

Ražošanas un tirdzniecības plāni

370 000

300 000

-70 000

Tirdzniecības pasākumi

1000 000

1200 000

200 000

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

6670 119

6670 119

-

 

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana - Eiropas Komisijas UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai” īstenošana

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

71 976

6 349

109 720

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-65 627

103 371

-109 720

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,2

1628,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 349

109 720

103 371

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 349

109 720

103 371

Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās, nereģistrētās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā”

6 349

-

-6 349

Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana - Eiropas Komisijas UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai”

-

109 720

109 720

 

66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1524 873

1828 970

2706 479

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

304 097

877 509

-2706 479

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,9

48,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

687 390

712 031

1 107 031

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

28

31

31

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 046

1 914

2 976

-

-

Piezīmes.

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1828 970

2706 479

877 509

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1828 970

2706 479

877 509

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM

1321 342

2198 851

877 509

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD

507 628

507 628

-

 

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020.gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3407 607

1900 000

1900 000

1100 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1507 607

-

-800 000

-1100 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44,2

-

-42,1

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1900 000

1900 000

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1900 000

1900 000

-

LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu

1900 000

1900 000

-