Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 029 109

28 074 238

35 677 208

26 971 657

16 597 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 045 129

7 602 970

-8 705 551

-10 374 228

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,1

27,1

-24,4

-38,5

Atlīdzība, euro

694 903

697 531

712 031

712 031

-

Vidējais amata vietu skaits gadā20

29

31

31

31

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 997

1 875

1 914

1 914

-

20 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu

 

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 585 484

24 347 208

31 941 889

23 240 747

15 497 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 761 724

7 594 681

-8 701 142

-7 743 318

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130,0

31,2

-27,2

-33,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 347 208

31 941 889

7 594 681

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

24 347 208

31 941 889

7 594 681

Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

2 158 870

6 665 109

4 506 239

Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai

250 000

250 000

-

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas

6 000 000

6 000 000

-

Inovācijas

127 652

380 928

253 276

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

5 000 000

3 000 000

-2 000 000

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

900 000

300 000

-600 000

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi

150 000

150 000

-

Kontrole un izpilde

585 136

62 136

-523 000

Datu vākšana

800 000

800 000

-

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

3 400 000

6 000 000

2 600 000

Uzglabāšanas atbalsts

293 597

293 597

-

Ražošanas un tirdzniecības plāni

370 000

370 000

-

Tirdzniecības pasākumi

1 000 000

1 000 000

-

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

3 311 953

6 670 119

3 358 166

 

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā” īstenošana

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

349 448

-

6 349

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-349 448

6 349

-6 349

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 349

6 349

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

6 349

6 349

Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā”(ZM)

-

6 349

6 349

 

66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 861 233

1 827 030

1 828 970

1 830 910

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34 203

1 940

1 940

-1 830 910

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

0,1

0,1

-100,0

Atlīdzība, euro

694 903

697 531

712 031

712 031

-

Vidējais amata vietu skaits gadā21

29

31

31

31

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 997

1 875

1 914

1 914

-

21 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 827 030

1 828 970

1 940

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 827 030

1 828 970

1 940

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM

1 319 402

1 321 342

1 940

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD

507 628

507 628

-

 

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 232 944

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 100 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 332 944

-

-

-800 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,2

-

-

-42,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 900 000

1 900 000

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 900 000

1 900 000

-

LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu

1 900 000

1 900 000

-