Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 36.01 pasākuma "Kontrole un izpilde" projektu „ Zvejas kontroles uzlabošana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

89 088

-

36 656

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-89 088

36 656

-36 656

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

185

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

185

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

36 656

36 656

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

36 656

36 656

Projekta “Zvejas kontroles uzlabošana” ieviešanai

-

36 656

36 656