22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot  speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

  • vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

×

×

100

89

36

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas

×

×

40

31

21

Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas

Kopējais izglītojamo skaits

×

×

331

234

239

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

644 767

644 767

644 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

644 767

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

644 767

644 767

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

644 767

644 767

2.lasījama priekšlikums  Nr.221 un Nr.192,  palielināti izdevumi, saskaņā ar Ministru kabineta 09.08.2016. sēdes protokolu Nr.39 34§ likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola", kas paredz Bulduru Dārzkopības vidusskolas pārņemšanu  no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un nodošanu  Zemkopības ministrijas padotībā esošās augstskolas  LLU pārraudzībā, pārdalot finansējumu no IZM budžeta apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” uz ZM budžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Profesionālā izglītība” 2017.,2018.,2019.gadā  un turpmāk ik gadu 644 767 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus.

-

644 767

644 767