Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020) un Latvijas pašvaldību, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalību Eiropas Savienības programmā „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) un nodrošināt atbalsta pasākumus romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”, un projektu „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” un „Latvijas romu platforma IV” (ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros) īstenošanai Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras ministrija, Nacionālais kino centrs un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā Eiropas Savienības programmu finansējuma piesaiste

Turpināti projekti (skaits)

3

10

11

1

1

Līdzfinansēti projekti (skaits)

8

16

16

16

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

368 959

275 627

290 815

109 895

5 974

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-93 332

15 188

-180 920

-103 921

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25,3

5,5

-62,2

-94,6

Atlīdzība, euro

119 782

103 318

120 765

21 977

3 374

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

7

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 815

1 475

1 319

916

141

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 903

14 800

10 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

275 627

290 815

15 188

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

275 627

290 627

15 188

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma IV: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” īstenošanai

-

9 600

9 600

 

Izdevumi projekta “Programmas MEDIA informācijas centrs” īstenošanai

71 500

71 500

0

Izdevumi projekta “ES programmu "Radošā Eiropa" un "Eiropa pilsoņiem" informācijas centri” īstenošanai

194 818

194 818

0

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” īstenošanai

9 309

-

-9 309

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs projekta „Novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā” īstenošanai

-

14 897

14 897