Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm Eiropas Savienības politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projektus;
  2. īstenot Uzņēmumu konkurētspējas un inovāciju programmas projektu „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā”;
  3. veikt patērētāju informēšanu par viņu tiesībām Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēt risināt pārrobežu strīdus Eiropas Savienībā;
  4. īstenot projektu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”;
  5. īstenot projektu „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai”;
  6. īstenot projektu „Ceturtā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”;
  7. īstenot projektu „Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 361 375

1 623 166

1 238 273

1 499 224

1 481 724

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

261 791

-384 893

260 951

-17 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,2

-23,7

21,1

-1,2

Atlīdzība, euro

761 433

842 797

882 302

882 302

876 302

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

36

37

37

37

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 692

1 793

1 834

1 834

1 820

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 241

68 127

68 127

68 127

68 127

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 623 166

1 238 273

-384 893

 

Ilgtermiņa saistības

1 623 166

1 238 273

-384 893

Programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projekti

708 485

708 485

-

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

685 879

284 574

-401 305

Projekts „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

142 816

163 278

20 462

Projekts „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”

68 486

45 936

-22 550

Projekts „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai”

17 500

17 500

-

Projekts „Ceturtā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai”(Inteliģenta enerģija Eiropai)

-

6 500

6 500

Projekts „Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

-

12 000

12 000