Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020) un „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) un nodrošināt atbalsta pasākumus romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”, un „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” projektu īstenošanai Latvijā.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā Eiropas Savienības programmu finansējuma piesaiste

Turpināti projekti (skaits)

12

-

19

20

20

Līdzfinansēti projekti (skaits)

21

18

18

18

18

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

314 242

271 944

275 482

266 318

266 318

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-42 298

3 538

-9 164

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,5

 

1,3

-3,3

-

Atlīdzība, euro

98 271

101 318

105 318

101 318

101 318

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

4

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 638

2 111

1 755

1 689

1 689

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 626

9 164

-3 538

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 626

9 164

-3 538

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” īstenošanai

-

9 164

9 164

 

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” īstenošanai

5 626

-

-5 626