67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī, lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī.

Galvenā aktivitāte:

projekta “Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā

Apmācītie treneri (skaits)

-

14

-

-

-

Starptautiska konference (skaits)

-

1

-

-

-

Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai

Sociālo pakalpojumu pilotprojekti (skaits)

-

1

-

-

-

Starptautiska konference (skaits)

-

1

1

-

-

Sociālo inovāciju kompetenču centra nacionālais rīcības plāns (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 892

88 461

40 823

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79 569

-47 638

-40 823

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

894,8

-53,9

 

-100,0

 

-

 

Atlīdzība, euro

8 706*

35 755

24 250

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

35 755

24 250

-

-

* Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

88 461

40 823

-47 638

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

88 461

40 823

-47 638

Izdevumi projekta “Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā” īstenošanai

18 820

-

-18 820

Izdevumi projekta “Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” īstenošanai

69 641

40 823

-28 818