Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • saņemot Ekonomikas ministrijas transfertu, nodrošināt Centrālajai statistikas pārvaldei saskaņā ar Granta līgumu Nr.04152.2014.001-2014.197 Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.CEKI/VM/003 “Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” ietvaros veicamā apsekojuma par pirktspējas paritātēm slimnīcās izpildi saskaņā ar Eurostat/OECD apsekojuma vadlīnijām, aizpildot nosacītās (kvazi) cenas/izmaksas par slimnīcu pakalpojumiem 2016.gadā (kā arī nepieciešamības gadījumā papildinot vai labojot informāciju par 2014.gadu un 2015.gadu) un atbildot uz iespējamajiem Eurostat/OECD jautājumiem par iesniegto datu saturu un kvalitāti.

Apakšprogrammas izpildītājs:  Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 194

-

2 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 194

2 500

-2 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

-

Atlīdzība, euro *

2 194

-

2 500

-

-

*Atlīdzība tiek izmaksāta Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, kas iesaistīti EK iniciatīvas projekta Nr.CEKI/VM/003 izpildē, apakšprogrammā neplānojot atsevišķas amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 500

2 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 500

2 500

Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta CEKI/VM/003 “Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ekonomikas ministrijas

-

2 500

2 500